00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.77' for table 'w_visitors' Oprogramowanie Metasoft - Vo2max

Strona główna Medycyna Oprogramowanie Metasoft
Oprogramowanie Metasoft

Jedno oprogramowanie do wszystkich urządzeń
Ergospirometry firmy Cortex wykorzystują oprogramowanie MetaSoft Studio®. Aplikacja ta steruje i monitoruje przebieg sercowo-płucnego testu wysiłkowego  oraz integruje pracę urządzeń peryferyjnych służących  do pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego krwi, rejestracji EKG i SpO2. MetaSoft® Studio zawiera wspólną dla wszystkich rodzajów testów bazę danych. Wiele modułów programowych stanowi dodatkowe opcje.

Oprogramowanie konfigurowane do potrzeb
Konfigurowalna aplikacja MetaSoft Studio® umożliwia intuicyjną realizację wszystkich rodzajów testów. Użytkownicy prowadzeni są „za rękę” przez kolejne fazy badania. MetaSoft Studio®  pozwala na tworzenie własnych scenariuszy przebiegu testów i ich analizy. Dzięki modułowej budowie oprogramowania Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić dany etap testu i wpływać na ustawienia domyślne.

Proste wykonywanie i analizowanie testów
MetaSoft Studio® wyróżnia się atrakcyjną prezentacją graficzną, która ułatwia analizę danych pomiarowych. Użytkownik może wybierać spośród wielu opcji wyświetlania lub konfigurować wyświetlanie parametrów zgodnie z własnym upodobaniem. Menadżer raportów prezentuje wynik badania w przejrzystej formie. Użytkownik może obsługiwać program korzystając z myszki,  ekranu dotykowego, lub z klawiatury.

Pełna integracja z systemami wysiłkowymi EKG
Oprogramowanie MS Studio wspiera 12-kanałowe systemy EKG wielu czołowych producentów. MS Studio oferuje integrację z uznanym 12-kanałowym systemem wysiłkowym EKG firm GE, Mortara Instrument Inc. /USA/. MetaSoft Studio®  łączy dwukierunkowo oba systemy, tworząc łatwy w użyciu, wiarygodny  diagnostycznie system oceny elektrokardiograficznej i sercowo-płucnej oceny. 

Kompleksowa diagnostyka płuc
Wspólnie z  Medical Equipment Europe  firma CORTEX oferuje kompleksową diagnostykę funkcji układu oddechowego.  MetaSoft® Studio wspomaga wykonywanie badań czynnościowych w kabinie pletyzmograficznej, testów spirometrycznych i wyznaczanie pojemności dyfuzyjnej płuc. Uzyskane wyniki sa zapamiętywane i wykorzystywane przy ocenie sercowo-płucnego testu wysiłkowego.

Konwencjonalna spirometria
Oprogramowanie MetaSoft® Studio wraz z opcjonalnym modułem programowym Spirometria umożliwia wykonywanie konwencjonalnej spirometrii. Oprócz typowych testów czynnościowych VC, FVC i MVV moduł ten realizuje dodatkowe pomiary, obliczenia i porównania. Minimalnym kosztem można zwiększyć funkcjonalność posiadanego systemu CPET o dodatkowe testy.

Wyznaczanie progów metabolicznych
Oprogramowanie MetaSoft® Studio, w oparciu o przeprowadzony sercowo-płucny test wysiłkowy, wyznacza progi przemian metabolicznych: próg anaerobowy AT i kompensacji oddechowej RCP. Wykorzystywane są metody wentylacyjne oparte na analizie paneli Wassermana i metoda Breavera V-Slope. Oprogramowanie umożliwia ręczną korektę wyznaczonych progów. Parametry występujące na progach wykorzystywane są do określania stref treningowych oraz mają kluczowe znaczenie podczas interpretacji sercowo-płucnych testów wysiłkowych m.in. używane w algorytmie Wassermana do różnicowania chorób układu sercowo-naczyniowego od dysfunkcji układu oddechowego.

  Próg anaerobowy AT

  Próg kompensacji oddechowej RCP

Wybór norm odniesienia
Wyznaczone podczas spiroergometrycznych testów wysiłkowych wartości parametrów porównywane są z wartościami naukowo opracowanych norm. Dla każdego parametru istnieje zwykle zestaw kilku norm pochodzących z różnych opracowań i doniesień do wyboru przez wykonującego badanie. Służą one ocenie indywidualnej wydolności sportowca, pacjenta, czy osoby rehabilitowanej. Oprócz porównywania uzyskanych wyników z normą program MetaSoft® Studio pozwala na porównanie wyników testów pochodzących od tego samego lub różnych badanych osób. Poprawa efektywności procesu rehabilitacji

Poprawa efektywności procesu rehabilitacji
MetaSoft® Studio jest jedynym oprogramowaniem oferującym asystenta treningowego Training Guidance, który określa optymalne strefy treningowe w oparciu o fizjologiczne progi metaboliczne: próg anaerobowy ATi punkt kompensacji oddechowej RCP. Strefy te najczęściej wyrażane są w wartościach tętna lub mocy. Osoby rehabilitowane  mogą kontrolować intensywność wysiłku przez ćwiczenie w odpowiedniej strefie. Moduł Exercise Scheduler zawiera bogaty zestaw planów treningowych mających zastosowanie w prewencji i rehabilitacji, ale pozwala również na tworzenie indywidualnych cykli ćwiczeniowych. Patrząc na plan treningowy osoby rehabilitowane uświadamiają sobie postawione cele. To je motywuje i wtedy wzrost poziomu wydolności dokonywany jest szybciej.

Ocena bilansu energetycznego
Moduł Basal Resting Metabolic Rate oprogramowania MetaSoft® Studio pozwala na przeprowadzenie testów spiroergometrycznych w warunkach spoczynkowych i na wyznaczanie wskaźników podstawowej BMR i spoczynkowej RMR przemiany materii. Uzyskane wskaźniki stanowią podstawę opracowywania indywidualnych zaleceń żywieniowych, kontroli masy ciała i określania zapotrzebowania energetycznego organizmu podczas wysiłków fizycznych.

Ocena metabolizmu energetyczny w czasie wysiłku
Moduł Energy Metabolism oprogramowania MetaSoft® Studio pozwala na przeprowadzanie testów i ocenę wydatku energetycznego oraz spalania tłuszczów i węglowodanów w czasie narastającego wysiłku fizycznego. Ma to szczególne znaczenie dla osób otyłych, gdyż pozwala określić strefy tętna, dla których intensywność spalania tkanki tłuszczowej jest najwyższa. Pomiar metabolizmu energetycznego dokonywany jest metodą kalorymetrii pośredniej.

Przedoperacyjna ocena ryzyka
Moduł Pre-Operative  Assessment oprogramowania MetaSoft®  Studio pozwala na przeprowadzanie testów sub-maksymalnych i służy określeniu, przed zabiegami chirurgicznymi, ryzyka powikłań operacyjnych. W oparciu o uzyskaną, ze strony układu sercowo-naczyniowego, płuc oraz mięśni szkieletowych całościową odpowiedź na wysiłek  program ocenia, czy stan pacjenta jest wystarczająco stabilny i rokowanie daje szansę sukcesu. Program dostarcza  informacji prognostycznych w odniesieniu do pacjentów z niewydolnością serca.

Interpretacja testów CPET
Droga od wykonania badania, do uzyskania raportu może być prostsza i szybsza nawet, jeżeli do zinterpretowania jest duża ilość różnych parametrów i wykresów. Zapewnia to asystent interpretacji, który prowadzi Użytkownika szybko i skutecznie przez proces tworzenia indywidualnego raportu. Przejrzysta struktura oraz interaktywny algorytm podejmowania decyzji oparty jest na kryteriach opracowanych przez Karlmana Wassermana, które pomagają we właściwej ocenie wyników. Ścieżki decyzyjne oraz kryteria diagnostyczne mogą być korygowane indywidualnie.

Możliwość pracy w sieci
Oprogramowanie MetaSoft®  Studio może być instalowane na pojedynczej stacji roboczej lub może pracować w sieci LAN. Standardowe rozwiązanie sieciowe obejmuje trzy dodatkowe licencje do instalacji na komputerach klienckich. Istnieje możliwość rozbudowy o kolejne stacje analizy. Baza danych systemu MetaSoft®  Studio może być zainstalowana na komputerze lokalnym lub na serwerze sieciowym. Istnieje możliwość integracji systemu MetaSoft®  Studio z systemem szpitalnym HIS wykorzystując interfejs komunikacyjny HL7.

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.